Akbulut Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Bu kapsamda kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması hususunda şirket vizyonumuz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz:

6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel bilgileriniz sadece ilgili Kanun kapsamında izin verilen hallerde ve aşağıda açıklandığı çerçevede kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. Kişilere açıklanabilecek veya devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve işbu kanunda sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz, Genel Müdürlük veya Satış Ofislerimiz, müşteri görüşmeleri, doğrudan satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, doğrudan internet sitelerimizden, tüm mobil uygulamalarımız, çağrı merkezlerimiz, anlaşmalı bayiler ve aracılık / acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, anlaşmalı internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, sosyal medya, SMS kanalları, çağrı merkezi hizmet alınan şirketler vb. yöntemler ile firmamızın sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek ilgili mevzuat uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; ilgili mevzuat kapsamında şirket içi ve şirket dışı iş ve işlemlerde, yapılacak raporlamalarda, sunacağımız hizmetlerde kullanmak; ilgili mevzuat gereği, zorunlu sebeplerle kişisel verileri kullanmak; şirket personeli veya iş ve işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri saklamak; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak ve talep edilen tüm hizmetleri daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde sunabilmektir.

Bu bilgiler işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3.kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle, ana hissedarımız ile, şirketimizin grup şirketleri ile şirketimizin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmesi amacı ile paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz, şirketimiz, şubelerimiz, çalışanlarımız, internet sitemiz, çağrı merkezimiz, partner veya tedarikçi firmalar ve bunun gibi her türlü kanal aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

  1. İşlenip işlenmediğini görme,
  2. İşlenmişse bilgi talep etme,
  3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme,
  5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  6. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
  7. Aktarıldığı 3. Kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararında giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Haklarınızın, ilgili Kanun’un yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen tarafımızca yapılacak masrafları, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. Maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır. Ayrıca KVKK’ nin 5. Maddesinin 2. Fırkası uyarınca; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hallerinde ilgili Kanun uyarınca açık rıza aranmaksızın, kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcut bulunmaktadır.

Kanundan kaynaklanan saklama yükümlülüğümüz kapsamında belirli bir süre ile saklanması zorunlu olan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluk gereği yasal sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilecektir.

Akbulut Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak kişisel verilerinizin güvenliğine önem vermekte ve kişisel veri güvenliğinizin üst düzeyde sağlanması gerektiği bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

Test

Form Gönderimi

Tamam

Bize Ulaşın!

Telefon

0 (312) 438 06 45

E-Posta

info@akbulutendustri.com